Over de NCAB

Wat is de NCAB

De NCAB signaleert ontwikkelingen op het gebied van antisemitisme en treedt op als adviseur, aanjager en verbinder. De organisatie brengt niet alleen expertise op het gebied van antisemitisme binnen de overheid samen, maar coördineert en faciliteert bovenal samenwerking tussen verschillende ministeries en maatschappelijke organisaties.

Achtergrond

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding is op 1 april 2021 gestart. In december 2015 werd binnen de Europese Commissie een coördinator antisemitismebestrijding benoemd. Op 1 juni 2017 vroeg het Europees Parlement de lidstaten om ieder een nationaal coördinator antisemitismebestrijding aan te stellen, omdat antisemitismebestrijding een verantwoordelijkheid voor de hele samenleving is. In de afgelopen jaren hebben veel EU-lidstaten een coördinator voor antisemitismebestrijding aangesteld. In navolging van de aanstelling van een coördinator antisemitismebestrijding binnen de Europese Commissie en in andere EU-lidstaten, werd in de Initiatiefnota van de toenmalige Kamerleden Yesilgöz-Zegerius (VVD) en Segers (CU), om een coördinator in Nederland gevraagd.

Met het Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid is de instelling van de NCAB tot stand gekomen en zijn de verantwoordelijkheden en taken van de NCAB vastgesteld.

Wie is de NCAB

Eddo Verdoner is 1 april 2021 aangesteld als Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB).  

De opdracht van de NCAB

De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding adviseert over knelpunten bij de afhandeling van antisemitismezaken en in de gehele keten van antisemitismebestrijding. Hiertoe onderhoudt de NCAB onder meer contact met partijen binnen de Rijksoverheid, maatschappelijke organisaties, bedrijven en Tweede Kamerleden. Daarnaast heeft de NCAB een signaleringsfunctie voor de Joodse gemeenschap en monitort de NCAB welke maatregelen de beveiliging van Joodse gemeenschappen effectief borgen. De NCAB ondersteunt bovendien onderwijs-, onderzoeks- en herdenkingsprojecten over antisemitisme en Joods leven van culturele organisaties en onderwijsinstellingen. NCAB adviseert, verbindt en jaagt aan.

Werkplan

De NCAB werkt op basis van een meerjarenplan, het Werkplan Antisemitismebestrijding 2022-2025. In dit werkplan zet de NCAB de taakopvatting van de organisatie uiteen en benoemt concrete acties in de strijd tegen antisemitisme. Het eerste werkplan werd 6 oktober 2022 door de minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, naar de Tweede Kamer gestuurd.

1) Monitoren en opvolgen

Door antisemitisme structureel te monitoren en te onderzoeken ontstaat er een beter beeld over waar antisemitisme zich voordoet, bijvoorbeeld op de werkvloer, scholen of in de sport, en hoe het bestreden kan worden. Het structureel monitoren van antisemitisme kan ook bijdragen aan het verhelderen van de verschillende soorten antisemitisme.

2) Onderwijs en preventie

Onderwijs voor jong en oud is een belangrijke vorm van preventie. Kennis van de ontwikkeling en de gevolgen van antisemitisme door de eeuwen heen is essentieel. Die kennis maakt de samenleving weerbaar.

3) Herdenken en vieren

De NCAB zet zich er voor in dat de herdenking van de Holocaust een centrale plek behoudt in het nationaal narratief. Ook draagt de NCAB actief het belang van Holocaustonderzoek uit. Daarnaast spant de organisatie zich in om de samenleving kennis te laten maken met Joodse leven. Door de onbekendheid met Joods leven te verminderen, kunnen we antisemitisme de kop indrukken.

Het hele werkplan en de begeleidende brief van de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer vindt u hier.

Organisatie

De NCAB wordt in het werk ondersteund door een staf met uiteenlopende achtergronden en expertise. Het kantoor van NCAB is gevestigd in het gebouw van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Turfmarkt in Den Haag.

Adviesraad

De NCAB wordt bijgestaan door een adviesraad. Deze adviseert over het te voeren beleid, zoals de strategische doelstellingen van de NCAB en over de verdere verankering van het instituut binnen overheid en samenleving. Daarnaast voedt de adviesraad de NCAB met relevante signalen uit de samenleving. De adviesraad is op 4 juli 2023 ingesteld.

De adviesdraad bestaat uit (in alfabetische volgorde):

  • Drs. René Glaser, Strategisch adviseur bij Glaser Public Affairs
  • Prof. dr. Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam
  • Drs. Gert-Jan Segers, Strategisch adviseur International Justice Mission (IJM) en Otto Workforce, voormalig fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer
  • Prof. Dr. Bart Wallet, Hoogleraar Joodse Studies aan de Universiteit van Amsterdam

Vacatures

Vacatures bij de NCAB worden gepubliceerd op Werken voor Nederland.